2019-01-16 04:25:17 Эссэ бичлэгийн уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүд

Холбооны эрхэм зорилго:

Холбооны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

  1. Нийгмийн сөрөг үзэгдэл судлалыг хөгжүүлэх, эрдэмтэн судлаачдын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, тэдний мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, эрдэм шинжилгээний бүтээлийг нийтэд таниулах;
  2. Гэмт явдалтай тэмцэх шударга ёсны тогтолцоог шинэчлэх талаар төр засгаас явуулж буй үйл ажиллагаанд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх.
  3. Монгол Улсад гарч буй гэмт явдлын шалтгаан нөхцөлийг судлах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг боловсронгуй болгох, түүнийг идэвхижүүлэх талаар төр, хууль засгаас явуулж буй үйл ажиллагаанд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх.
  4. Шүүх, прокурор, өмгөөлөгч, хууль сахиулах байгууллага, төрийн бус байгууллагын ажилтан, судлаачдад нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр онол арга зүйн мэдлэг эзэмшихэд нь туслах, сургалт, судалгаа хийх.